Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

 

BA-záródolgozat formai és tartalmi követelmények

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PTE BTK magyar BA szak

A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozat leadása a záróvizsgára bocsátás feltétele.

A szakdolgozat célja, hogy a jelölt a választott témakörben bizonyítsa, hogy képes az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, és a választott nyelven való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására. A szakdolgozat tükrözi a hallgató tájékozottságát a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, kritikai és összegző áttekintése során.

Amennyiben a hallgató szakon belüli szakirányt választ, szakdolgozatát abból kell megírnia. A szakdolgozat elkülöníthető főszöveg mellett tartalmazhat egyéb mellékleteket (jegyzetek, függelék, illusztrációk).

A szakdolgozat formai kritériumai

 

A szakdolgozat külső, illetve belső címlapján az alábbi adatoknak kell szerepelni: az intézmény neve, a szakdolgozat címe, szerző neve, szakja, a konzulens oktató neve, beosztása, tanszéke, a szakdolgozat benyújtásának helye és éve, mégpedig a következők szerint:

 

Külső fedőlap (fekete, arany betűs):

 

 

 

Belső borítólap:

 

 

 

 

 

A szakdolgozat terjedelme legalább 40.000 n szóközzel (legfeljebb 80.000 n), (kb. 20 oldal) amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a jegyzeteket, a bibliográfiát. Illusztráció értékű ábrákat, képeket, hangzó anyagot, stb. mellékletben kell a megadott terjedelmen felül a dolgozathoz fűzni. A tartalomjegyzéket (oldalszámmal ellátva) a dolgozat elején, a függelékeket (illusztrációkat), a felhasznált irodalom és források jegyzékét pedig a főszöveget követően kell elhelyezni.

A szakdolgozatot két példányban kell a Tanulmányi Osztályra az ütemezésben megadott határidőig leadni. A témavezetőnek a szakdolgozatot elektronikus formátumban elkészítve is le kell adni.

A mellékletekre, függelékekre, jegyzetapparátusra, bibliográfiára vonatkozóan terjedelmi megkötés nincs.

A szakdolgozatokat kizárólag A/4-es lapra lehet nyomtatni, a szöveg oldalformázásának alábbi kritériumaival:

Margók: fenti, lenti, bal és jobb egyaránt 2,5 cm

Élőfej és Élőláb egyaránt 1,25 cm,

Kötésmargó helye: balra

Betűtípus: Times New Roman CE; Betűstílus: Normal; Betűméret: 12

Igazítás: sorkizárt; Behúzás balra: 0 cm; jobbra: 0 cm;

Sorköz: 1,5 sor.

Hivatkozások

A bibliográfiai tételek alapvető felépítése

  1. Ha könyv:

 

Szerző: Cím. Kiadás helye, Kiadó, évszám.

 

Pl: John Doe: The Citation. Oxford, Oxford University Press, 2002. oldalszám, ha közvetlen hivatkozás

 

  1. Ha tanulmánykötetben szereplő tanulmány:

 

Szerző: Tanulmány címe. In: Szerző vagy Szerkesztő szerk. vagy ed.: Cím. Kiadás helye, Kiadó, Évszám. Oldalszámok (ha idézet: az idézet az xxx oldalon)

 

Pl.: John Doe: The Citation. In: Jane Doe ed.: On John Doe. Oxford, Oxford University Press, 2002. 102-111. (az idézet a 104. oldalon található)

 

  1. Ha folyóiratban szereplő tanulmány:

 

Szerző: Tanulmány címe. Folyóirat címe, Évfolyam (Év/szám) Oldalszámok

 

Pl.: John Doe: The Citation. Poetics Today, 22. (2002/2.) 23-32.

 

Hivatkozási minták:

 

Egyetlen szerző könyve:

 

Földényi F. László: A medúza pillantása. Budapest, Lánchíd, 1990.

 

Fordított könyv:

 

Marsilio Ficino: A szerelemről. Ford.: Imregh Mónika. Budapest, Arcticus, 2001.

 

Két vagy három szerző könyve:

 

Max Horkheimer - Theodor W. Adorno: The Dialectics of Enlightenment. Cambridge, Cambridge University Press, 1971.

 

Háromnál több szerző könyve:

 

Carl Gustav Jung, et. al: Man and His Symbols. Garden City, NY, Doubleday and Co., 1969.

Szerkesztett kötet:

 

Kovács Mónika (szerk.): Holokauszt: történelem és emlékezet. Budapest, Jaffa Kiadó, 2005.

 

Többkötetes kiadvány:

 

John Middleton Murry (ed.): The Letters of Katherine Mansfield. Vols. I-II. London, Constable, 1928.

 

Folyóiratcikk:

 

Rácz I. Péter: A történeti narratíva poétikai szerepe a mai magyar irodalomban. Márton László, Láng Zsolt, Háy János és Darvasi László regényei. Prae,

2000/1-2. 117-156.

 

Tanulmány vagy könyvfejezet szerkesztett kötetből:

 

K. Horváth Zsolt: Az ötök jele. Nyom, nyomozás és értelemképzés a microstoria

látószögéből. In: Rákai Orsolya - Z. Varga Zoltán (szerk.): A narratív

identitás kérdései a társadalomtudományokban. Budapest - Szeged, Osiris-Pompeji 2003. 173-208.

 

Tanulmány egyszerzős tanulmánykötetből:

 

Kelemen János: Kant és Herder történelemfilozófiai vitája. In: Uő: Az ész képe és

tette. A történeti megismerés idealista elméletei. Budapest, Atlantisz Kiadó, 2000. 15-50.

 

Film:

 

Nicholas Ray (dir.): Rebel Without a Cause. Warner Brothers, 1955.

 

Electronikus anyagok (pl. online CD-ROM):

 

The Dickens Web. Developer: George P. Landow. Editors: Julie Launhardt and Paul D. Kahn. Environment: Intermedia 3.5. Providence, R.I.: Institute for research in Information and Scholarship, 1990.

 

Internetes forrásból származó cikkek:

 

George P. Landow: Hypertextuális Derrida. http://www.artpool.hu/hypermedia/index.html (letöltés időpontja: 2008.08.28.)

 

Nem tekinthetők szakmai hivatkozási forrásnak: wikipedia, Legeza Ilona könyvismertetői, doksi.hu!!!

 

 

Mellékletek

A mellékletek olyan számozott, címmel ellátott, és a tartalomjegyzékben is feltüntetett ábrák, táblázatok, dokumentumok stb. lehetnek, amelyek a dolgozat megértéséhez mindenképpen szükségesek, funkciójuk nem kérdőjelezhető meg, az oldalszám mesterséges növelésének vádja nem érheti őket.

A mellékletek (fotók, táblázatok, plakátok) esetében is kötelező megjelölni a forrást. A forrás megjelölése a fotó, táblázat, ábra, grafikon stb. alá kerüljön Times New Roman betűtípussal, 10-es betűmérettel.

 

 

Tartalmi elvárások

A szakdolgozat a hallgató önálló munkáján alapul. Támaszkodik a témához kapcsolódó korábbi kutatásokra és eredményekre, de emellett saját eredményeket is tartalmaz. Szerzőjének világosan különbséget kell tennie a felhasznált szakirodalmi források eredményei és a saját eredményei között a szakirodalmi források pontos megjelölésével.

 

A dolgozat felépítésére vonatkozó javaslatok

 

Cím

 

-          A dolgozat címe utal a dolgozat központi témaköreire. Amennyiben szükséges, magyarázó alcím is adható.

 

Bevezető rész

 

-          A dolgozat bevezető része tartalmazza a témaválasztás indoklását, a vizsgálat tárgyát képező probléma felvetését.

 

A dolgozat központi témakörének kifejtése

 

-          A problémakörrel kapcsolatos szakirodalom feltérképezése, értékelése, a szakdolgozat megállapításainak kifejtése, és érvekkel való alátámasztása.

 

Összegzés

 

-          A dolgozat eredményeinek, következtetéseinek összefoglalása, esetleg a további vizsgálati irányok kijelölése.

Stilisztikai, nyelvhelyességi és helyesírási kérdések

 

A Helyesírási szabályzat 11. kiadása van érvényben. Helyesírási szempontból javítatlan szöveg érdemjegye automatikusan elégtelen.

 

 

Figyelmeztetés:

 

A szakdolgozat sikerét veszélyezteti, ha:

 

-          a dolgozat egyes főbb részei közötti összhang súlyosan sérül

 

-          a dolgozat több mint 1 bekezdés (kb. 3-4 mondat) terjedelemben szó szerinti formában vagy azt megközelítő módon idegen műből építkezik az eredeti forrás megjelölése nélkül (A plágium más szerzők gondolatainak, fogalmainak, szavainak, mondatainak használata anélkül, hogy erre az írás készítője írásában utalna. Lehet és kell is mások gondolatait ismerni és felhasználni, de nem lehet őket sajátunkként feltüntetni.)

 

-          a dolgozat alapvető tárgyi tévedések sorozatát tartalmazza

 

-          a dolgozat terjedelme az elvárásoktól jelentősen eltér

 

-          a dolgozatban a helyesírási, nyelvtani, stilisztikai hibák bántó mértékben fordulnak elő.

 

 

 

 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szakdolgozatra vonatkozó része

A SZAKDOLGOZAT (DIPLOMAMUNKA, ZÁRÓDOLGOZAT)

 

59. § (1) A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának a feltétele. A szakdolgozat a tanterv által meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, a tanulmányok lezárásakor önállóan készített dolgozat.

(2) A szakdolgozat készítéséhez a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően kredit rendelhető.

(3) A hallgató szakonként külön szakdolgozatot köteles írni.

(4) A hallgató joga és kötelessége, hogy az ajánlott tantervben meghatározott félév elején, szakdolgozatának témáját megválaszthassa, egyénileg vagy a szakért felelős oktatási egységek által írásban meghirdetett témák közül.

(5) A szakdolgozat készítését egy vagy több témavezető (konzulens) segíti. Témavezető a kar oktatója és kutatója, illetve dékáni engedéllyel külső szakember is lehet.

(6) A szakdolgozat témáját, témavezetőjét a szakfelelős, illetve megbízottja hagyja jóvá, az esetleges titkosság engedélyezésével együtt.

(7) A szakdolgozat a témavezető engedélyével a magyar nyelvű képzésben is benyújtható idegen nyelven.

(8) A szakdolgozat benyújtását követően nincs mód annak módosítására, kijavítására.

(9)92 A szakdolgozatok leadásának és nyilvános védésének határidejét tanévenként a kari tanács határozza meg és teszi közzé a 34. § (4) bekezdésében meghatározott módon. A szakdolgozat leadási határidejét kérelemre - a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott késedelmi díj befizetése mellett - a szakfelelős legfeljebb egy héttel meghosszabbíthatja.

(10) A szakdolgozatot értékeltetni kell a szakfelelős által kijelölt két bírálóval (opponenssel). A bíráló oktató vagy - dékáni engedéllyel - felsőfokú oklevéllel rendelkező külső szakember is lehet. A bíráló lehet a témavezető is. A bírálóknak a szakdolgozat értékelésére és a minősítésre vonatkozó javaslatát a szakdolgozathoz kell csatolni.

(11) Amennyiben a szakdolgozat két bírálója által javasolt érdemjegy közötti különbség több, mint kettő, vagy ha az egyik bíráló elégtelenre értékeli a szakdolgozatot, a szakfelelős kijelölhet egy harmadik bírálót is.

(12) Amennyiben a szakdolgozat bírálata során legalább két bíráló által javasolt érdemjegy elégtelen, a szakdolgozat nem bocsátható védésre. Ebben az esetben a hallgatónak a szakfelelős által megadott határidőn belől új szakdolgozatot kell készítenie.

(13) Amennyiben a benyújtott szakdolgozat sérti a szerzői jogokat minősítése elégtelen (1), továbbá a szakdolgozat készítőjével szemben a szakfelelős fegyelmi eljárást kezdeményez a dékánnál.

60. § (1) A szakdolgozatot a hallgatónak bizottság előtt kell megvédenie. A bizottság - a képzési és kimeneti követelményekben vagy a tantervben rögzítettek szerint - lehet a záróvizsga-bizottság, vagy a szakfelelős által felkért más, legalább háromtagú bizottság. A bizottság elnöke egyetemi (főiskolai) tanár vagy docens, kivételesen - dékáni engedéllyel - egyetemi adjunktus lehet. A bizottságnak tagja lehet külső szakember és a szakdolgozatot elbíráló oktató is.

(2) A szakdolgozat megvédése nyilvános, kivéve a titkosított szakdolgozat védését.

(3) A védés alkalmával meg kell győződni arról, hogy a hallgató szakdolgozatát maga készítette-e, valamint bizonyítania kell a szakdolgozat témájában való jártasságát, a források és a szakirodalom ismeretét. A hallgatóhoz kérdéseket lehet intézni, ismertetni kell a bírálatot, majd módot kell adni arra, hogy a kérdésekre és a bírálatra válaszoljon.

(4) A szakdolgozat érdemjegyét az ötfokozatú minősítési rendszer szerint a bíráló bizottság állapítja meg, figyelembe véve a bírálók javaslatát. Az érdemjegyet a bizottság elnöke a hallgatóval a védést követően közli.

(5) Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián fődíjat vagy első díjat nyert dolgozatot a szakfelelős külön bírálat nélkül jeles minősítéssel elfogadhatja, ha az megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek.

(6) A szakdolgozat megőrzéséről az iratkezelési szabályzat szerint a szakfelelős gondoskodik.

(7) A titkosított szakdolgozat esetében a szakdolgozatot csak a témavezető, a bírálók, és a bizottság tagjai ismerhetik meg, amennyiben írásban vállalják, hogy a megismert titkot megőrzik. A titkosított szakdolgozat megvédésén csak az értékelő bizottság, a témavezető és a hallgató lehet jelen. A szakdolgozat titkosításnak megfelelő tárolásáról az Egyetemi Levéltár gondoskodik.