Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
MODERN IRODALOMTÖRTÉNETI ÉS IRODALOMELMÉLETI TANSZÉK

 

 

Szak- és záródolgozati témakörök

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A felsorolt témák természetesen csak átfogó javaslatok, területek, ezeken belül, ezekhez kapcsolódva lehet a tényleges dolgozat témájában egyeztetni az adott tanárral.

 

Bókay Antal

1) A modern költészet elmélete és alakulástörténete

a) Az angol-amerikai költészet a XX. században

b) A magyar költészet alakulása a XX. században, József Attila költészete

2) Irodalmi tudat, irodalomelméleti iskolák, gondolkodásmódok a modern és posztmodern időszakban

a) Az amerikai irodalomtudomány irányai, fejlődése (új kritika, strukturalizmus, posztkulturális irányzatok)

b) Az amerikai dekonstrukció, Paul de Man irodalomelmélete

c) Irodalomelméleti szempontok alkalmazása az irodalom vizsgálatában, műértelmezés

d) Interpretációelmélet, interpretációs példák összehasonlítása, elemzése

3) Pszichoanalízis és a jelenkori irodalomvizsgálat

a) Freud és az irodalom

b) A jelenkori pszichoanalitikus szubjektum és irodalom-felfogása

c) Pszichoanalitikus hátterű értelmezési módok

4) Irodalomtudomány és irodalomtanítás

a) Az irodalomtanítás mint az irodalomolvasás intézményesült rendszere, az irodalomtanítás rejtett, implicit elméletei

b) Kompetenciaalapú irodalomtanítás – fogalmak, irányok, hátterek

c) Tankönyvelemzés

 

Böhm Gábor

Irodalomelmélet: hermeneutika és dekonstrukció, befogadáselméletek

Az irodalomelmélet története

Önéletírás-kutatás, emlékezetkutatás

Önéletrajzi és emlékezeti beszédmódok a 20. századi magyar prózában

A prózafordulat írásművészete

A posztmodern magyar próza

Kortárs magyar próza

Kitüntetett szerzők: Esterházy Péter, Darvasi László, Garaczi László, Háy János, Kertész Imre, Krasznahorkai László, Lengyel Péter, Nádas Péter, Tar Sándor, Temesi Ferenc

 

Kisantal Tamás

Irodalomelmélet, ezen belül főként a műfajelmélet, a regénypoétika valamint a narratológia problémái

Narrativitás és társadalomtudományok kapcsolata

Irodalom és politika összefüggései

A 20. század második felének világirodalma (főként nyugat-európai és amerikai próza)

A történelmi reprezentáció és a történelmi regény problémái

A fantasztikum jelensége, al- és határműfajai

Holokausztirodalom

 

Kucserka Zsófia

Az irodalomtanulás/tanítás problémái, kihívások, kérdések és válaszlehetőségek

Kooperatív tanulás irodalomórán

A portfólió/projekt lehetőségei az irodalomtanulásban

Folyamatértékelés irodalomórán

A szövegértési/szövegalkotási kompetencia fejlesztése

Taneszközelemzés

Drámapedagógia és irodalomtanítás

Olvasóvá nevelődés

 

Mekis János

1. Magyar széppróza 1890-től 1948-ig: Móricz, Babits, Kaffka M., Karinthy, Krúdy, Kosztolányi, Nagy Lajos, Márai, Illyés, Németh László és mások művészete.

2. Magyar széppróza 1948-tól napjainkig: Ottlik, Mészöly, Mándy, Esterházy, Nádas, Bodor Á., Garaczi és mások művészete.

3. Elbeszélés-elméletek: narratív alakzatok, kontextuális elemzések. Teória és interpretáció.

 4. Líraértelmezés: Babits, Kosztolányi, Kassák és más modernkori szerzők költészete.

 5. Kritikatörténet, tudománytörténet: magyar irodalomértés a 20. században. Ignotus, Lukács György, Horváth János, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Thienemann Tivadar, Halász Gábor, Szerb Antal, Németh László és mások munkássága.

 

Müller Péter

Drámai és színházi tárgyú szakdolgozatok, ezen belül:

- Angol nyelvű reneszánsz dráma: Shakespeare, Marlowe, Ben Jonson stb.

- Angol nyelvű XX. századi dráma:

1. amerikai szerzők: O'Neill, Wilder, Miller, Williams, Albee, Shepard,

Mamet stb.;

2. brit szerzők: Osborne, Wesker, Orton, Pinter, Stoppard, Churchill,

McDonagh stb.

3. ír szerzők: Yeats, Synge, O'Casey, Friel, McGuiness stb.

- Magyar dráma a XX. század első felében: Molnár Ferenc, Füst Milán, Szép

Ernő, Szomory Dezső, Csáth Géza stb.

- Magyar dráma a szocializmus évtizedeiben: Örkény István, Nádas Péter,

Spiró György, Bereményi Géza, Kornis Mihály stb.

- Magyar dráma az ezredfordulón: Garaczi László, Darvasi László, Hamvai

Kornél, Kárpáti Péter, Parti Nagy Lajos, Háy János, Egressy Zoltán stb.

- 20. századi kelet-közép-európai dráma: Mrozek, Havel, Bresan, Sorescu,

Rozewicz stb.

A fenti témákból műelemző, irodalomtörténeti, komparatisztikai,

recepciótörténeti stb. szempontú dolgozatok készítése.

- A fenti korszakok valamely színháztörténeti összefüggésének vizsgálata

1. a színházi intézményrendszer sajátosságai, társadalmi beágyazottsága,

működési rendje, esztétikai elvei, a színjátszás praxisa;

2. valamely színpadi mű illetve szerző színházi fogadtatástörténete;

3. jelentős színházi alkotó illetve társulat munkásságának elemzése.

 

Orbán Jolán

1. Irodalomelmélet

A jelenkori irodalomelméleti iskolák  – dekonstrukció, feminizmus, kritikai kultúrakutatás – által feltett elméleti kérdések kritikai vizsgálata.

 II. Irodalomtörténet

 A modern és kortárs magyar és világirodalom szövegeinek a jelenkori irodalomelméleti iskolák szempontjai alapján történő elemzése.

 

Rosner Krisztina

- magyar dráma és színház a századfordulón és a 20. század első felében: Molnár Ferenc, SzépErnő, Szomory Dezső, Bródy Sándor, illetve az operett és a népszínmű műfaja

- angol nyelvű XX. századi dráma: amerikai szerzők: O'Neill, Wilder, Miller, Williams, Albee, Shepard, Mamet stb. és brit szerzők: Osborne, Wesker, Pinter, Stoppard, Churchill, McDonagh, Marber stb.

- drámaírónők: Caryl Churchill, Sarah Kane, Erdős Virág, Filó Vera, és műveik színházi vonatkozásai

- Robert Wilson, Anne Bogart és a kortárs amerikai színház

- kortárs magyar színház

- a színész művészete, a színészképzés, a színház gyakorlati aspektusainak vizsgálata, története

- az alternatív, egyetemi és diákszínjátszás kérdései

- drámapedagógia, alkalmazott színház és dráma, színház a nevelésben (TIE)

 

Thomka Beáta

20. századi magyar irodalom

20. századi délszláv és európai irodalmak

Prózapoétika

Narratológia

 

Varga Zoltán

Az önéletrajzi műfajok elmélete

Francia irodalomelméleti irányzatok

Modern magyar és francia irodalomtörténet